DIABETES MELLITUS

Binnen Gezondheidscentrum Corlaer bieden we als zorggroep ketenzorg voor  Diabetes Mellitus.

Dit is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners rond de zorg voor de patiënt met Diabetes Mellitus type 2. Het doel is het verbeteren van de diabeteszorg.

Om dit te bereiken hebben we een zorgaanbodplan gemaakt. Hierin is vastgelegd welke zorg de patiënt krijgt, wanneer en naar wie wordt verwezen en hoe de overdracht en terugkoppeling verloopt.

De huisarts/praktijkondersteuner (POH) heeft een centrale, coördinerende rol in de zorg rond de diabetespatiënt.
De patiënt bezoekt 1x per jaar de huisarts en 3x per jaar de praktijkondersteuner.
Daar hoort standaard jaarlijks bloedonderzoek, voeten onderzoek en oogonderzoek bij. Nadat de diagnose is gesteld vindt een bezoek aan de diëtiste plaats.

Aandachtspunten wat betreft de diabetes zijn:

risico-inventarisatie
bevorderen van ziekte-inzicht
bestrijden van symptomen
vroegtijdig signaleren, verminderen, vertragen en terugdringen van complicaties
bevorderen van gezonde leefstijl
bevorderen en ondersteunen van zelfredzaamheid
bevorderen van geestelijk welzijn
bevorderen van maatschappelijk welzijn.
De zorg wordt aangepast aan de zorgbehoefte van de individuele patiënt en in overleg met de patiënt verleend.

In het zorgaanbodplan is beschreven welke rol de huisarts/poh, de diëtiste, de apotheek, de fysiotherapeut, de caesartherapeut, het laboratorium, de podotherapeut, de psycholoog, de maatschappelijke dienstverlening, het kruiswerk en de tweede lijn (internist, oogarts, nefroloog, vaatchirurg, neuroloog en cardioloog) daarin kunnen hebben.

Om de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg te meten, vindt ieder half jaar een vergelijkende meting plaats. Hiervoor worden (anoniem) de patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen “opgeteld” en gebruikt voor rapportage. Daarmee kunnen de zorgverleners met elkaar kijken hoe de zorg geleverd wordt, en of de zorg voor verbetering vatbaar is.

Tevens zal ieder half jaar uw zorgverzekeraar de rapportage op groepsniveau ontvangen , (zij krijgen geen inzicht in uw persoonlijke gegevens). Hierdoor leggen wij verantwoording over onze zorg aan u af.

Er is een werkgroep diabetes mellitus waarin zorgverleners vanuit heel Nijkerk zitten. Deze werkgroep komt ongeveer 6x in het jaar bij elkaar om de stand van zaken rond het zorgaanbodplan te bespreken.
De werkgroep valt onder de Zorgraad van beide gezondheidscentra.
Er wordt in Nijkerk 4 jaarlijks een bijscholing over diabetes georganiseerd door en voor de huisartsen, diëtisten en podotherapeuten.

Richtlijnen die ten grondslag liggen aan de geboden zorg zijn:

Standaarden van de NHG
Gezamenlijke protocollen van de huisartspraktijken (DM basisprotocol en protocol insulinetherapie)
LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak)
NDF zorgstandaard

GEESTELIJKE GEZONDHEID

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) houdt zich bezig met ervoor zorgen dat mensen psychisch gezond zijn en blijven. We richten ons op het voorkomen en/of herstellen van psychische klachten en problemen. Hierbij kunt u denken aan het omgaan met klachten als somberheid, piekeren, angst, verslaving en zenuwachtigheid, zoals bijvoorbeeld (langdurige) stress. Belangrijker dan leren omgaan met deze klachten is het voorkomen ervan.

In de twee gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste is een werkgroep GGZ met mensen uit verschillende vakgebieden die met elkaar samenwerken.
Deze werkgroep heeft als doel de geestelijke gezondheidszorg in Nijkerk en omgeving op de juiste manier vorm te geven. De werkgroep doet dit door afspraken met elkaar te maken en kennis met elkaar te delen om zo de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg nog meer te verbeteren.
Het is de bedoeling dat er een goede kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg is. Alle inwoners moeten daarvan gebruik kunnen maken. Hierbij ligt de nadruk op het aanmoedigen van gezond gedrag.
Een voorbeeld van zo’n samenwerkingsafspraak is dat het nu al mogelijk is dat een patiënt een keertje een gesprek heeft met een psycholoog of psychiater als de huisarts of de praktijkondersteuner daar om vraagt.
Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van behandelprogramma’s via de computer (altijd onder begeleiding van een hulpverlener), zogenaamde e-health.
Verder wordt er een cursus “Omgaan met stress” gegeven. De cursus is gemaakt en wordt gegeven door de POH-GGZ en de Gebiedsteams van de gemeente.

Betrokken vakgebieden

Huisartsen
Bij vragen over of klachten van de geestelijke gezondheid kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Deze kan samen met u kijken of u hulp nodig heeft en hoe die hulp het beste gegeven kan worden.

POH-GGZ
De praktijkondersteuner GGZ van de huisarts geeft psychische zorg binnen de huisartsenpraktijk. Deze zorg wordt, net zoals de bezoeken aan de huisarts, door de basisverzekering vergoed, en gaat niet van uw eigen risico af

Psychologen
Soms komt u samen met uw huisarts of de POH-GGZ tot het besluit dat psychologische zorg (onderzoek en/of behandeling) gewenst is.
Een psycholoog kan u helpen anders naar zaken te kijken zodat u minder last ervaart. Ook kan een psycholoog dingen die u uit uw verleden dwarszitten helpen verklaren of ontwarren. Hij kan u helpen met dit te verwerken, zodat u minder met uw verleden bezig bent.
Er is dan sprake van een psychische stoornis. Dat betekent dat u psychische klachten hebt die op meerdere levensgebieden (zoals werk en/of relatie) verstorend werken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een depressieve- of van een angststoornis.
Of u heeft problemen met de manier waarop u naar uzelf kijkt, zeg maar uw zelfbeeld en/of zelfwaardering. In dat geval is er mogelijk sprake van persoonlijkheidsproblematiek.
Uw huisarts bekijkt samen met u naar welke psycholoog u wordt verwezen. Dat kan zijn naar de Basis-GGZ of naar de Specialistische-GGZ.
Psychologische zorg wordt in veel gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg gaat wel van uw eigen risico af. De overheid heeft besloten dat niet alle psychologische problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk aan bijvoorbeeld relatieproblemen of studieproblemen. Rouwverwerking wordt ook niet in alle gevallen vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de hulp bij dit soort problemen echter weer wel vanuit de aanvullende verzekering. Bij twijfel raden wij u aan dit bij uw verzekering na te vragen.

(Psychosomatische) fysiotherapeut
De psychosomatische fysiotherapeut kijkt naar wisselwerking tussen lichaam, geest en leefomgeving. Geregistreerde psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die verband houden met stress en klachten als pijn en vermoeidheid, waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’: lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen. Deze zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat niet van uw eigen risico af.

Psychiater
Indien er behoefte is aan psychiatrisch onderzoek of behandeling of als er bijvoorbeeld speciale medicijnen nodig zijn, dan kan een verwijzing naar de psychiater beter zijn. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar gaat wel van uw eigen risico af.

Verder is er nauwe samenwerking tussen onze mensen in de werkgroep GGZ en andere hulpverleners in de regio Nijkerk. Een voorbeeld hiervan zijn de Gebiedsteams van de gemeente (waar ook Maatschappelijk Werk in zit).

Websites
www.mirro.nl/aandeslag
www.mentaalvitaal.nl
www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

CVRM

Binnen de gezondheidscentra zijn we druk bezig om een programma op te zetten waarbij ons doel is om iedereen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen, te begeleiden en te behandelen

Er is een werkgroep opgericht welke zich bezighoudt met het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten.

We willen samen in goed overleg met u een persoonlijk zorgplan opstellen, afgestemd op uw persoonlijke situatie, ziekte en risicofactoren. Het voordeel voor u is dat wij de afspraken die met u gemaakt zijn goed met elkaar kunnen afstemmen. Dit is efficiënt en u hoeft dan niet de hele medische achtergrond bij een nieuwe behandelaar uit te leggen.

Bovendien verwachten we dat de behandeling kwalitatief beter wordt.

Binnenkort zullen de huisartsen beginnen met een spreekuur om het verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen. Wij noemen dit het Preventief Consult.

Daarnaast is er een zorgraad opgericht binnen De Nije Veste welke zich bezighoudt met het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en dietisten.

Wie zit er in het behandelteam?

* Uzelf als patiënt

Wij stellen een risicoprofiel voor u op en zullen de mogelijkheden met u bespreken. Daarbij speelt uw motivatie en inspanning ook een grote rol om uw gezondheid optimaal te krijgen.

* De huisarts 

De huisarts heeft het overzicht van uw totale gezondheidssituatie en is in principe hoofdbehandelaar

* De praktijkondersteuner 

De praktijkondersteuner zal een individueel zorgplan met u samenstellen. Zij werkt nauw samen met de huisarts. Zij zal u begeleiden en behandelen.

* De fysiotherapeut 

Er zijn speciale beweegprogramma’s door de fysiotherapeuten samengesteld waaraan u kunt deelnemen. Hierbij wordt ook gekeken naar uw wensen

* De diëtist 

Zij neemt samen met u uw voedingspatroon door en zal –indien nodig- het dieet aanpassen.

* De medisch specialist

Indien nodig zullen we u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dit zal zijn voor nader onderzoek of naar de poli van bijvoorbeeld de cardioloog of internist.

Begeleiding door de huisarts en praktijkondersteuner valt onder de huisartsenzorg.

Het hangt af van de betrokken zorgverzekeraar en aanvullende verzekering in hoeverre de overige behandelingen niet, gedeeltelijk of volledig vergoed worden.

CVRM staat voor CardioVasculair Risico  Management. Dat wil zeggen het in kaart brengen, begeleiden en behandelen van risicofactoren en ziekten die met hartvaatziekten te maken hebben.

Onder de risicofactoren verstaan we hypertensie (verhoogde bloeddruk), verhoogd cholesterolgehalte, diabetes mellitus (suikerziekte), roken, overgewicht, reumatische aandoeningen, hart- en vaatziekten in de familie onder de 65 jaar.

Cardio staat voor ziekten van het hart welke gerelateerd zijn aan de risicofactoren zoals een hartinfarct, angina pectoris (hartkramp; dit is pijn op de borst doordat het hart te weinig zuurstof krijgt) en hartfalen.

Vasculair betekent ziekten van de vaten zoals claudicatio (etalagebenen; vaatproblemen in de benen), CVA of TIA (herseninfarct ), aneurysma (uitstulping in de aorta) en atherosclerose (aderverkalking).

Meer informatie hierover kunt u vinden via de de Hartstichting

http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/vaatziekten/ 

Of u leest meer patiënteninformatie via de website; thuisarts.nl 

Onder trefwoord toetst u hart- en vaatziekten in

FEMFIT

Zorgprogramma FemFit: een programma voor zwangere vrouwen met overgewicht. Belangrijk omdat overgewicht bij kinderen al in de buik van de moeder kan ontstaan.

Zwanger zijn en een kind krijgen is een bijzondere, persoonlijke en ingrijpende gebeurtenis in het leven. Een goede begeleiding en voorbereiding helpen je om alles goed te laten verlopen en optimaal van deze speciale tijd te genieten!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen met overgewicht een grotere kans hebben op complicaties en hun baby’s een grotere kans op overgewicht hebben. Bovendien blijkt dat moeders die meer dan 14 kilo aankomen tijdens de zwangerschap, vaker baby’s krijgen met een hoog geboortegewicht. Dit betekent dat deze baby’s in hun latere leven meer risico hebben op overgewicht. FemFit wil je ondersteunen bij een gezonde zwangerschap en toekomst.

Om mee te doen aan FemFit zal de verloskundige je doorverwijzen naar de leefstijl adviseur. De leefstijl adviseur geeft je advies over beweging en coacht je gedurende het hele traject. Afhankelijk van wat het beste bij jou past of wat jij wilt, zal je verwezen worden naar het beweegprogramma van de oefentherapeut Cesar en fysiotherapeut. Ook wordt je verwezen naar de diëtist. Bij de diëtist krijg je informatie over gezonde voeding en een persoonlijk advies. Ieder mens is uniek! De diëtist kijkt samen met jou naar de mogelijkheden in je eetpatroon en geeft een advies wat bij jou en je (toekomstige) gezin past.

In totaal zal je tot 9 maanden na je zwangerschap begeleidt worden. Ons doel is om samen met jou te werken naar het gewicht van voor je zwangerschap en een gezonde leefstijl.

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij Melissa Smit-Mater, leefstijl adviseur. Telefoon 033 – 7210 499.

LONGZORG

Longzorg Nijkerk is een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD. We hopen te bereiken dat u als longpatiënt betere zorg krijgt en dat u, ondanks de longaandoening, zoveel en zo lang mogelijk gezondheid ervaart.

Deze nieuwe opzet voor longzorg geldt voor alle mensen met de diagnose COPD en/of astma of het vermoeden daarvan, die ingeschreven staan bij één van de Nijkerkse huisartsenpraktijken.

We willen de zorg leveren die bij u als individuele patiënt past.
Door het goed stellen van de medische diagnose en het in kaart brengen van uw eigen ervaringen met betrekking tot uw ziekte kunnen we samen medicatie en behandeling inzetten die passend is.
Hoe doen we dat?

 • door bezoek aan de longarts in Gezondheidscentrum Corlaer en het longfunctieonderzoek in de bodybox
 • door zo nodig inzet van een uitgebreide vragenlijst met de praktijkondersteuner
 • door multidisciplinair overleg tussen huisarts, longarts en praktijkondersteuner
 • door met u het longaanval actieplan te maken
 • door met u een persoonlijk doelen en actieplan te maken (in een persoonlijk gezondheidsdossier)
 • door het waar nodig andere zorgverleners in te zetten, zoals fysiotherapeut, diëtist, cesartherapeut, ergotherapeut, thuiszorg
 • door passende medicatie en door eenduidige uitleg daarover door alle betrokken zorgverleners

De zorg van uw huisarts zoals u gewend bent, met begeleiding van de praktijkondersteuner, gaat gewoon door.

Uw huisarts met praktijkondersteuner blijft uw eerste aanspreekpunt.

Deze nieuwe vorm van zorg valt onder huisartsenzorg en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Wel kan het zijn dat de bekostiging anders op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar wordt aangeduid.

Samenwerken en Informatie delen

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun beroepsgroep. Door samen te werken verbeteren we de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgprofessionals die kwaliteit hoog in het vaandel hebben, die weten wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen, om zo samen met u te komen tot de meest efficiënte behandeling.
Voor een goede behandeling kan het nodig zijn dat zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling onderling gegevens uitwisselen. Het gaat daarbij dan om gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Vanwege verantwoording en kwaliteitscontrole worden anoniem gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar.Hierbij worden uiteraard de voorschriften uit de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens) nauwlettend gevolgd.
Mocht u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen willen aantekenen, dan kunt u dit doen via uw zorgverlener/ uw huisarts of praktijkondersteuner.

Wilt u meer weten lees dan het uitgebreidere document.

Gezondheidscentrum Corlaer, Henri Nouwenstraat 18, Nijkerk.

De longpoli bevindt zich op de eerste verdieping! Graag melden aan balie 1.14

Telefoonnummer: 033-7210406

 • Huisartsenpraktijk Corlaer
 • Huisartsen van De Nije Veste
 • Huisartspraktijk Bakker
 • Huisartsenpraktijk Bij de Haven
 • Gezondheidscentrum Nijkerkerveen, huisarts Van Leeuwen
 • Huisartspraktijk Porte in Zwartebroek
 • Mevr. C.M. de Jonge-Tettero, huisarts Corlaer
 • Mevr. A.C. Visser, huisarts Huisartsen van De Nije Veste
 • Dhr. C. Colder, longarts St.Jansdal
 • Dhr. S. Gans, longarts St.Jansdal
 • Dhr. E. van Velzen, longarts Meander Medisch Centrum
 • Mevr. W. Oldenburger-Joosse, directeur zorg Gezondheidscentra Nijkerk

Vernieuwende aanpak naar aanleiding van een uniek contract

Nijkerk is een unieke gemeente op het gebied van gezondheidszorg, omdat gezondheidsmedewerkers hier intensief en op een toekomstgerichte manier samenwerken.
In januari 2015 hebben de zorggroepen Corlaer en De Nije Veste met medewerking van de ziekenhuizen St Jansdal en Meander Medisch Centrum een bijzonder integraal meerjaren contract afgesloten voor longen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Hiermee kunnen we, volgens de principes van Triple Aim (verbetering van gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid) zelf als zorgverleners de zorg inrichten. Er zijn shared savings afspraken gemaakt, waarbij kosten en besparingen samen gedeeld worden. Regie en verantwoordelijkheden worden gedeeld door zorgverzekeraar, zorgverlener en patiënt.

Een projectteam bestaande uit 2 huisartsen, 2 longartsen, directeur zorg en een projectleider van Optimedis is vanaf september 2014 aan het werk geweest om, vanuit de nieuwe mogelijkheden die het contract biedt de zorg opnieuw in te richten.
Vanaf zomer 2015 zijn we van start gegaan met de nieuwe manier van werken.

Wat kunt u zelf doen?

Instructiefilmpjes en gebruiksaanwijzingen van uw inhalator of puffer:

 www.inhalatorgebruik.nl

WANDELFIT & WANDELFITPLUS

WANDELFIT

De wandelgroep start:

 • Iedere maandag- en zaterdagmorgen om 09.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur vanuit Gezondheidscentrum De Nije Veste.

De wandelingen duren ongeveer een uur.

Er wordt een verdeling gemaakt in:

 • Een snelle groep die ongeveer 6 km loopt in een uur
 • Een rustigere groep die ongeveer 4-5 km loopt in een uur.

 

WANDELFITPLUS

Voor wie het tempo van de gewone WandelFit te hoog is, bijvoorbeeld door beperkingen vanwege COPD of hart- en vaatziekten, maar die wel graag in een groep actief bezig wil zijn en het uithoudingsvermogen wil verbeteren bieden wij WandelFitPlus. Wandelen in een aangepast tempo onder begeleiding van een fysiotherapeut of een buurtsportcoach.

Deze wandelgroep start:

 • Op woensdagmorgen vanuit de entree van Corlaer van 11:30-12:30
 • Op maandagmiddag vanuit de entree van De Nije Veste van 14:00-15:00

 

Na de wandeling is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in De Nije Veste.

 

Kosten en informatie

De kosten zijn € 2,50 per maand.

Voor informatie kunt u bellen met 033-7210400 en 033-7210500 of mailen naar receptie@gc-corlaer.nl en info@denijeveste.nl

AGIS/ACHMEA ZORGGIDS

U zoekt een zorgverlener, of een ziekenhuis? Of juist een leverancier van hulpmiddelen? Agis zorggids

Wij weten waar u snel geholpen kunt worden. U kiest, wij regelen het. Achmea zorgarrangementen