DIABETES MELLITUS

Binnen Gezondheidscentrum Corlaer bieden we als zorggroep ketenzorg voor  Diabetes Mellitus.

Dit is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners rond de zorg voor de patiënt met Diabetes Mellitus type 2. Het doel is het verbeteren van de diabeteszorg.

Om dit te bereiken hebben we een zorgaanbodplan gemaakt. Hierin is vastgelegd welke zorg de patiënt krijgt, wanneer en naar wie wordt verwezen en hoe de overdracht en terugkoppeling verloopt.

De huisarts/praktijkondersteuner (POH) heeft een centrale, coördinerende rol in de zorg rond de diabetespatiënt.
De patiënt bezoekt 1x per jaar de huisarts en 3x per jaar de praktijkondersteuner.
Daar hoort standaard jaarlijks bloedonderzoek, voeten onderzoek en oogonderzoek bij. Nadat de diagnose is gesteld vindt een bezoek aan de diëtiste plaats.

Aandachtspunten wat betreft de diabetes zijn:

risico-inventarisatie
bevorderen van ziekte-inzicht
bestrijden van symptomen
vroegtijdig signaleren, verminderen, vertragen en terugdringen van complicaties
bevorderen van gezonde leefstijl
bevorderen en ondersteunen van zelfredzaamheid
bevorderen van geestelijk welzijn
bevorderen van maatschappelijk welzijn.
De zorg wordt aangepast aan de zorgbehoefte van de individuele patiënt en in overleg met de patiënt verleend.

In het zorgaanbodplan is beschreven welke rol de huisarts/poh, de diëtiste, de apotheek, de fysiotherapeut, de caesartherapeut, het laboratorium, de podotherapeut, de psycholoog, de maatschappelijke dienstverlening, het kruiswerk en de tweede lijn (internist, oogarts, nefroloog, vaatchirurg, neuroloog en cardioloog) daarin kunnen hebben.

Om de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg te meten, vindt ieder half jaar een vergelijkende meting plaats. Hiervoor worden (anoniem) de patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen “opgeteld” en gebruikt voor rapportage. Daarmee kunnen de zorgverleners met elkaar kijken hoe de zorg geleverd wordt, en of de zorg voor verbetering vatbaar is.

Tevens zal ieder half jaar uw zorgverzekeraar de rapportage op groepsniveau ontvangen , (zij krijgen geen inzicht in uw persoonlijke gegevens). Hierdoor leggen wij verantwoording over onze zorg aan u af.

Er is een werkgroep diabetes mellitus waarin zorgverleners vanuit heel Nijkerk zitten. Deze werkgroep komt ongeveer 6x in het jaar bij elkaar om de stand van zaken rond het zorgaanbodplan te bespreken.
De werkgroep valt onder de Zorgraad van beide gezondheidscentra.
Er wordt in Nijkerk 4 jaarlijks een bijscholing over diabetes georganiseerd door en voor de huisartsen, diëtisten en podotherapeuten.

Richtlijnen die ten grondslag liggen aan de geboden zorg zijn:

Standaarden van de NHG
Gezamenlijke protocollen van de huisartspraktijken (DM basisprotocol en protocol insulinetherapie)
LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak)
NDF zorgstandaard

DEPRESSIE

GGZ groep gezondheidscentrum Corlaer

Met het tot stand komen van het Gezondheidscentrum Corlaer hebben de deelnemende disciplines het initiatief genomen om de onderlinge samenwerking op elkaar af te stemmen. De verbetering van de samenwerking heeft het doel dat er op een prettige en efficiënte manier een betere kwaliteit van zorg geboden zal kunnen worden. De zorgverleners van het Gezondheidscentrum Corlaer streven er naar om de lokale zorg te verbeteren, iets waar de Nijkerkse bevolking baat bij zal hebben.

Deze GGZ groep heeft een zorgaanbodplan ontwikkeld voor mensen met een depressie, zodat de zorg rondom deze patiëntengroep optimaal is. De GGZ groep komt elke 6 weken bij elkaar om de zorg en samenwerking optimaal te houden.

CVRM

Binnen de gezondheidscentra zijn we druk bezig om een programma op te zetten waarbij ons doel is om iedereen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen, te begeleiden en te behandelen

Er is een werkgroep opgericht welke zich bezighoudt met het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten.

We willen samen in goed overleg met u een persoonlijk zorgplan opstellen, afgestemd op uw persoonlijke situatie, ziekte en risicofactoren. Het voordeel voor u is dat wij de afspraken die met u gemaakt zijn goed met elkaar kunnen afstemmen. Dit is efficiënt en u hoeft dan niet de hele medische achtergrond bij een nieuwe behandelaar uit te leggen.

Bovendien verwachten we dat de behandeling kwalitatief beter wordt.

Binnenkort zullen de huisartsen beginnen met een spreekuur om het verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen. Wij noemen dit het Preventief Consult.

Daarnaast is er een zorgraad opgericht binnen De Nije Veste welke zich bezighoudt met het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en dietisten.

Wie zit er in het behandelteam?

* Uzelf als patiënt

Wij stellen een risicoprofiel voor u op en zullen de mogelijkheden met u bespreken. Daarbij speelt uw motivatie en inspanning ook een grote rol om uw gezondheid optimaal te krijgen.

* De huisarts 

De huisarts heeft het overzicht van uw totale gezondheidssituatie en is in principe hoofdbehandelaar

* De praktijkondersteuner 

De praktijkondersteuner zal een individueel zorgplan met u samenstellen. Zij werkt nauw samen met de huisarts. Zij zal u begeleiden en behandelen.

* De fysiotherapeut 

Er zijn speciale beweegprogramma’s door de fysiotherapeuten samengesteld waaraan u kunt deelnemen. Hierbij wordt ook gekeken naar uw wensen

* De diëtist 

Zij neemt samen met u uw voedingspatroon door en zal –indien nodig- het dieet aanpassen.

* De medisch specialist

Indien nodig zullen we u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dit zal zijn voor nader onderzoek of naar de poli van bijvoorbeeld de cardioloog of internist.

Begeleiding door de huisarts en praktijkondersteuner valt onder de huisartsenzorg.

Het hangt af van de betrokken zorgverzekeraar en aanvullende verzekering in hoeverre de overige behandelingen niet, gedeeltelijk of volledig vergoed worden.

CVRM staat voor CardioVasculair Risico  Management. Dat wil zeggen het in kaart brengen, begeleiden en behandelen van risicofactoren en ziekten die met hartvaatziekten te maken hebben.

Onder de risicofactoren verstaan we hypertensie (verhoogde bloeddruk), verhoogd cholesterolgehalte, diabetes mellitus (suikerziekte), roken, overgewicht, reumatische aandoeningen, hart- en vaatziekten in de familie onder de 65 jaar.

Cardio staat voor ziekten van het hart welke gerelateerd zijn aan de risicofactoren zoals een hartinfarct, angina pectoris (hartkramp; dit is pijn op de borst doordat het hart te weinig zuurstof krijgt) en hartfalen.

Vasculair betekent ziekten van de vaten zoals claudicatio (etalagebenen; vaatproblemen in de benen), CVA of TIA (herseninfarct ), aneurysma (uitstulping in de aorta) en atherosclerose (aderverkalking).

Meer informatie hierover kunt u vinden via de de Hartstichting

http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/vaatziekten/ 

Of u leest meer patiënteninformatie via de website; thuisarts.nl 

Onder trefwoord toetst u hart- en vaatziekten in

DEPRESSIE

Zorgaanbodplan depressie.

 

Vernieuwde informatie volgt

FEMFIT

Zorgprogramma FemFit: een programma voor zwangere vrouwen met overgewicht. Belangrijk omdat overgewicht bij kinderen al in de buik van de moeder kan ontstaan.

Zwanger zijn en een kind krijgen is een bijzondere, persoonlijke en ingrijpende gebeurtenis in het leven. Een goede begeleiding en voorbereiding helpen je om alles goed te laten verlopen en optimaal van deze speciale tijd te genieten!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen met overgewicht een grotere kans hebben op complicaties en hun baby’s een grotere kans op overgewicht hebben. Bovendien blijkt dat moeders die meer dan 14 kilo aankomen tijdens de zwangerschap, vaker baby’s krijgen met een hoog geboortegewicht. Dit betekent dat deze baby’s in hun latere leven meer risico hebben op overgewicht. FemFit wil je ondersteunen bij een gezonde zwangerschap en toekomst.

Om mee te doen aan FemFit zal de verloskundige je doorverwijzen naar de leefstijl adviseur. De leefstijl adviseur geeft je advies over beweging en coacht je gedurende het hele traject. Afhankelijk van wat het beste bij jou past of wat jij wilt, zal je verwezen worden naar het beweegprogramma van de oefentherapeut Cesar en fysiotherapeut. Ook wordt je verwezen naar de diëtist. Bij de diëtist krijg je informatie over gezonde voeding en een persoonlijk advies. Ieder mens is uniek! De diëtist kijkt samen met jou naar de mogelijkheden in je eetpatroon en geeft een advies wat bij jou en je (toekomstige) gezin past.

In totaal zal je tot 9 maanden na je zwangerschap begeleidt worden. Ons doel is om samen met jou te werken naar het gewicht van voor je zwangerschap en een gezonde leefstijl.

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij Melissa Smit-Mater, leefstijl adviseur. Telefoon 033 – 7210 499.

LONGZORG

Longzorg Nijkerk is een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD. We hopen te bereiken dat u als longpatiënt betere zorg krijgt en dat u, ondanks de longaandoening, zoveel en zo lang mogelijk gezondheid ervaart.

Deze nieuwe opzet voor longzorg geldt voor alle mensen met de diagnose COPD en/of astma of het vermoeden daarvan, die ingeschreven staan bij één van de Nijkerkse huisartsenpraktijken.

We willen de zorg leveren die bij u als individuele patiënt past.
Door het goed stellen van de medische diagnose en het in kaart brengen van uw eigen ervaringen met betrekking tot uw ziekte kunnen we samen medicatie en behandeling inzetten die passend is.
Hoe doen we dat?

 • door bezoek aan de longarts in Gezondheidscentrum Corlaer en het longfunctieonderzoek in de bodybox
 • door zo nodig inzet van een uitgebreide vragenlijst met de praktijkondersteuner
 • door multidisciplinair overleg tussen huisarts, longarts en praktijkondersteuner
 • door met u het longaanval actieplan te maken
 • door met u een persoonlijk doelen en actieplan te maken (in een persoonlijk gezondheidsdossier)
 • door het waar nodig andere zorgverleners in te zetten, zoals fysiotherapeut, diëtist, cesartherapeut, ergotherapeut, thuiszorg
 • door passende medicatie en door eenduidige uitleg daarover door alle betrokken zorgverleners

De zorg van uw huisarts zoals u gewend bent, met begeleiding van de praktijkondersteuner, gaat gewoon door.

Uw huisarts met praktijkondersteuner blijft uw eerste aanspreekpunt.

Deze nieuwe vorm van zorg valt onder huisartsenzorg en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Wel kan het zijn dat de bekostiging anders op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar wordt aangeduid.

Samenwerken en Informatie delen

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun beroepsgroep. Door samen te werken verbeteren we de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgprofessionals die kwaliteit hoog in het vaandel hebben, die weten wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen, om zo samen met u te komen tot de meest efficiënte behandeling.
Voor een goede behandeling kan het nodig zijn dat zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling onderling gegevens uitwisselen. Het gaat daarbij dan om gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Vanwege verantwoording en kwaliteitscontrole worden anoniem gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar.Hierbij worden uiteraard de voorschriften uit de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens) nauwlettend gevolgd.
Mocht u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen willen aantekenen, dan kunt u dit doen via uw zorgverlener/ uw huisarts of praktijkondersteuner.

Wilt u meer weten lees dan het uitgebreidere document.

Gezondheidscentrum Corlaer, Henri Nouwenstraat 18, Nijkerk.

De longpoli bevindt zich op de eerste verdieping! Graag melden aan balie 1.14

Telefoonnummer: 033-7210406

 • Huisartsenpraktijk Corlaer
 • Huisartsen van De Nije Veste
 • Huisartspraktijk Bakker
 • Huisartsenpraktijk Bij de Haven
 • Gezondheidscentrum Nijkerkerveen, huisarts Van Leeuwen
 • Huisartspraktijk Porte in Zwartebroek
 • Mevr. C.M. de Jonge-Tettero, huisarts Corlaer
 • Mevr. A.C. Visser, huisarts Huisartsen van De Nije Veste
 • Dhr. C. Colder, longarts St.Jansdal
 • Dhr. S. Gans, longarts St.Jansdal
 • Dhr. E. van Velzen, longarts Meander Medisch Centrum
 • Mevr. W. Oldenburger-Joosse, directeur zorg Gezondheidscentra Nijkerk

Vernieuwende aanpak naar aanleiding van een uniek contract

Nijkerk is een unieke gemeente op het gebied van gezondheidszorg, omdat gezondheidsmedewerkers hier intensief en op een toekomstgerichte manier samenwerken.
In januari 2015 hebben de zorggroepen Corlaer en De Nije Veste met medewerking van de ziekenhuizen St Jansdal en Meander Medisch Centrum een bijzonder integraal meerjaren contract afgesloten voor longen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Hiermee kunnen we, volgens de principes van Triple Aim (verbetering van gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid) zelf als zorgverleners de zorg inrichten. Er zijn shared savings afspraken gemaakt, waarbij kosten en besparingen samen gedeeld worden. Regie en verantwoordelijkheden worden gedeeld door zorgverzekeraar, zorgverlener en patiënt.

Een projectteam bestaande uit 2 huisartsen, 2 longartsen, directeur zorg en een projectleider van Optimedis is vanaf september 2014 aan het werk geweest om, vanuit de nieuwe mogelijkheden die het contract biedt de zorg opnieuw in te richten.
Vanaf zomer 2015 zijn we van start gegaan met de nieuwe manier van werken.

Wat kunt u zelf doen?

Instructiefilmpjes en gebruiksaanwijzingen van uw inhalator of puffer:

 www.inhalatorgebruik.nl

NIJKERK CHALLENGE

Na drie succesvolle jaren gaat de Nijkerk Challenge voor de vierde keer van start! De Challenge daagt iedereen met overgewicht, diabetes of een risico op het krijgen van diabetes en/of hart- en vaatziekten uit. Dit jaar hebben zich maar liefst 70 deelnemers ingeschreven! De Nijkerk Challenge wordt gelopen van 21 t/m 26 augustus 2017.

WANDELFIT & WANDELFITPLUS

WANDELFIT

De wandelgroep start:

 • Iedere maandag- en zaterdagmorgen om 09.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur vanuit Gezondheidscentrum De Nije Veste.

De wandelingen duren ongeveer een uur.

Er wordt een verdeling gemaakt in:

 • Een snelle groep die ongeveer 6 km loopt in een uur
 • Een rustigere groep die ongeveer 4-5 km loopt in een uur.

 

WANDELFITPLUS

Voor wie het tempo van de gewone WandelFit te hoog is, bijvoorbeeld door beperkingen vanwege COPD of hart- en vaatziekten, maar die wel graag in een groep actief bezig wil zijn en het uithoudingsvermogen wil verbeteren bieden wij WandelFitPlus. Wandelen in een aangepast tempo onder begeleiding van een fysiotherapeut of een buurtsportcoach.

Deze wandelgroep start:

 • Op woensdagmorgen vanuit de entree van Corlaer van 11:30-12:30
 • Op maandagmiddag vanuit de entree van De Nije Veste van 14:00-15:00

 

Na de wandeling is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in De Nije Veste.

 

Kosten en informatie

De kosten zijn € 2,50 per maand.

Voor informatie kunt u bellen met 033-7210400 en 033-7210500 of mailen naar receptie@gc-corlaer.nl en info@denijeveste.nl

PERSOONLIJK GEZONDHEIDSDOSSIER

Iedere inwoner van Nijkerk heeft toegang tot een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)!

Dat is de ambitie van het PGD project in Nijkerk dat is gestart door de gezondheidscentra. De ambities zijn duidelijk: in twee jaar tijd heeft elke inwoner van Nijkerk de gelegenheid een eigen PGD te gebruiken en meer dan 25% van de mensen met een chronische aandoening gebruikt het PGD bij zijn of haar behandeling.

Waarom wij dit doen?

Wij vinden dat iedereen die gebruik maakt van de diensten van de gezondheidscentra recht heeft op zijn medische en paramedische informatie. En dat in een eigen, persoonlijk dossier. Informatie wordt zo gedeeld en dat helpt om samen beslissingen te nemen over behandeling, maar vooral over het maken van keuzes.

Het project in Nijkerk

Het project is gestart op 1 januari 2015 en bevindt zich nu in de aanloopfase. PGD Nijkerk maakt gebruik van een bestaand en bewezen PGD: Patient1 ( www.patient1.nl).

Hoe wij dit gaan doen

Het project duurt tot 31-12-2016. Het PGD is dan volledig ontwikkeld. In 2015 starten we met pilotgroepen onderzoeken wat de beste opzet en werkwijze is en breiden we het aantal mogelijkheden uit in het PGD.  Via deze website kunt u de ontwikkeling van het PGD Nijkerk volgen.

Het PGD

Het PGD is als basis een grote digitale map met verzamelde persoonlijke gegevens over de gezondheid en ziekte. Gegevens over bijvoorbeeld leeftijd, gewicht, bloedgroep, ogen, conditie, bloeddruk, inentingen en andere gezondheidsgegevens die iemand zelf kan verzamelen en bijhouden.

Daarnaast kan het PGD de belangrijkste informatie van de dokters en andere zorgverleners opslaan, zoals diagnoses, onderzoeken, therapieën,  en medicijngebruik. Maar ook gegevens over wie te waarschuwen in geval van een ongeval, wie je huisarts is, etc.

Met een PGD kunt u met uw zorgverlener communiceren over de gemaakte behandelafspraken, ook als u zelfstandig aan de slag gaat met een leefstijl aanpak, bijvoorbeeld deelname aan de Diabetes Challenge. Uw therapeut kan dan ‘meekijken’ en de vorderingen volgen, maar ook coachende adviezen geven of vragen beantwoorden. Er is steeds meer mogelijk op het gebied van ‘zelfmeten’ en deze informatie delen met de zorgverlener. Ook die optie zullen in het project worden gebruikt. Met de digitale stappenteller in de Nijkerkse Diabetes Challenge doen we al veel ervaring op.

Kleine stappen

Het is voor de inwoners nu al mogelijk een PGD van Patient1 aan te maken om zelf gegevens bij te houden. Het doel van het PGD Nijkerk is een stap zetten naar het actief delen van informatie. Op deze site houden we u graag op de hoogte van het project. Tevens zullen er regelmatig informatiebijeenkomsten worden gehouden.

De invoering van het PGD in Nijkerk is mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Stichting Achmea Gezondheidszorg en de betrokken organisaties Patient1.nl, Promedico en Zorgbelang Gelderland.

Voor meer informatie ga naar www.patient1.nl.

PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSCHECK

Als Gezondheidscentrum richten wij ons niet alleen op het zo goed mogelijk behandelen van ziekte, maar ook op het voorkomen van ziekte; preventie. We willen graag dat mensen zo lang mogelijk gezond kunnen leven. Dit willen wij onder andere bereiken door mensen collectief en individueel beter te informeren over hun gezondheid.

Met het aanbieden van de Persoonlijk Gezondheidscheck krijgen inwoners van Nijkerk inzicht in hun gezondheidsstatus. Deze Gezondheidscheck bestaat uit verschillende modules waarin het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, nierschade en COPD wordt gemeten.  Via een online vragenlijst en aanvullende fysieke onderzoeken ontvang je een digitaal persoonlijk gezondheidsrapport en een adviesgesprek. Op basis van individuele behoefte en resultaten volgt mogelijk een vervolgadvies naar sport-leefstijlactiviteiten. Bij een hoog risico met een medische indicatie volgt verwijzing naar de eerstelijnszorg.

In 2016 starten wij samen met Gezondheidscentrum Corlaer met een pilot om ervaring op te doen met de Persoonlijke Gezondheidscheck. Hierbij sluiten wij aan bij de landelijke Persoonlijke Gezondheidscheck die begin 2015 is opengesteld aan alle inwoners van Nederland (www.persoonlijkegezondheidscheck.nl).

De pilot is voor alle inwoners in Nijkerk bedoeld die nog niet onder medische controle bij de huisarts lopen. De pilot wordt aangeboden aan 50 inwoners, er zijn dus een beperkt aantal plaatsen. Mocht u interesse hebben om deel te nemen of verdere informatie willen, mail dan naar: pgc@gc-nijkerk.nl

Voor meer informatie zie onze folder van de Persoonlijke Gezondheidscheck

plaatje-aanmeldformulier-pgc
AGIS/ACHMEA ZORGGIDS

U zoekt een zorgverlener, of een ziekenhuis? Of juist een leverancier van hulpmiddelen? Agis zorggids

Wij weten waar u snel geholpen kunt worden. U kiest, wij regelen het. Achmea zorgarrangementen