BESTUUR

Het gezondheidscentrum wordt aangestuurd door het bestuur dat de grote beleidslijnen bepaalt en controle op de uitvoering uitoefent.

DIRECTIE

Onder het bestuur is een directieteam aangesteld in de personen van Willy Oldenburger en Sam Siemssen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

ZORGRAAD

Binnen het gezondheidscentrum draait alles om het verlenen van zorg. Om de samenwerking binnen het centrum zo goed mogelijk vorm te geven, is er een zorgraad actief.

BEHEER GEBOUW

Het facilitaire beheer van GC-Corlaer wordt via de dagelijkse inzet van een beheerder verzorgd.

BHV

Ons centrum heeft een groep BedrijfsHulpVerleners. Deze BHV’ers zijn getraind om in noodsituaties te helpen het pand te ontruimen en eerste hulp maatregelen te kunnen nemen.
BELEID

Beleidsplan

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

BESTUUR

Het gezondheidscentrum wordt aangestuurd door het bestuur dat de grote beleidslijnen bepaalt en controle op de uitvoering uitoefent. Het bestuur van GC-Corlaer bestaat uit de volgende leden:

Dieter van de Castel, voorzitter

Jos Kempers, penningmeester

Erik-Jan Bos, algemeen bestuurslid

Eric Blom, algemeen bestuurslid

Anke Barsema

Anke Barsema, algemeen bestuurslid

DIRECTIE

Onder het bestuur is een directieteam aangesteld in de personen van Willy Oldenburger en Sam Siemssen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Voor contact met de directie kunt u mailen naar directie@gc-corlaer.nl

Voor contact met het bestuur kunt u mailen naar secretariaat@gc-corlaer.nl

ZORGRAAD

Binnen de gezondheidscentra draait alles om het verlenen van goed afgestemde zorg. Om de samenwerking binnen de centra zo goed mogelijk vorm te geven is er een zorgraad actief. De zorgraad heeft als primaire taak het behartigen van de belangen van de deelnemers van de stichting en wordt gevormd uit een afvaardiging van de verschillende disciplinegroepen onder de deelnemers.

De zorgraad bestaat uit de volgende leden:

  • Wander Kars (voorzitter)
  • Unna van den Berg
  • Peter van Harten
  • Floor Boekholt
  • Anke Barsema
  • Lisette Priem

De zorgraad:

  • houdt zich bezig met het strategisch beleid van de multidisciplinaire samenwerking.
  • kijkt of bovenstaand beleid passend is binnen ons beleidsplan en voldoet aan de afgesproken randvoorwaarden.
  • verleent goedkeuring aan het bestuur inzake besluiten m.b.t. het aangaan, ontbinden en niet verlengen van contracten op het gebied van multidisciplinaire zorg.
  • zorgt voor betrokkenheid van alle disciplines.

Contact: secretariaat@gc-nijkerk.nl

SAMENWERKENDE PARTIJEN

Zilveren Kruis (voorheen Achmea) is de preferente zorgverzekeraar in Nijkerk.

Dat betekent dat zij namens de andere zorgverzekeraars afspraken met ons maken die gevolgd moeten worden door de anderen. In 2015 is er voor het eerst een innovatief contract getekend voor de longzorg waarbij er op uitkomsten wordt gefinancierd en dat de mogelijke besparingen door de ombuiging van de kosten geherinvesteerd mogen worden in de zorg.

De relatie met de gemeente is de laatste jaren enorm geïnventariseerd. Door de drie decentralisaties vanuit het rijk naar de gemeente komen er meer zorgtaken bij de gemeente te liggen. De Jeugdzorg, de gebiedsteams, collectieve en selectieve preventie, de participatiewet en de WMO zorgen voor een nauwere band met welzijn en zorg. Ook in de zorg wordt steeds meer naar de eerstelijn geschoven. Een goed georganiseerd en werkend sociaal domein zal voor minder toestroom zorgen en zal een plek zijn waarnaar de eerstelijn kan verwijzen.

Onder de naam GMN, Gezondheidscentra Midden Nederland, wil GC Corlaer sterker staan door kennis te delen. Samen met Gezondheidscentrum De Nije Veste uit Nijkerk en de gzc uit Maarn, de Bilt en Achterveld delen we kennis, leren we van elkaars praktijken en staan we sterker naar externe stakeholders.

In 2011 gestart en in 2012 ons eerste zorgcafe georganiseerd in de Nije Veste. Daar werd het FEMFIT project van GC Corlaer gepresenteerd en het programma Zorg Na Ziekenhuis uit Maarn. Een vervolg hierop zal eind 2013 plaatsvinden. Ook in 2013 zullen we kijken of we met meerdere gezondheidscentra in de regio kunnen samenwerken. Utrecht, Nieuwegein en Houten zijn mogelijke nieuwe leden.

Onder het motto ‘groots organiseren, klein implementeren’ denken we dat we hier veel aan zullen hebben. Van elkaar kunnen leren in plaats van zelf alles te moeten ondervinden en ontwikkelen. Goed dat er kansen liggen om ons te versterken en te verbeteren.

BEHEER GEBOUW

Het facilitaire beheer van GC-Corlaer wordt door Marcel van Leuveren verzorgd. De beheerder werkt nauw samen met de receptionistes van het gezondheidscentrum. Samen zullen zij de zorgverleners en bezoekers van GC-Corlaer ondersteunen bij allerlei facilitaire zaken. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op het verlenen of ontvangen van zorg. De receptionistes zijn samen met de beheerder het eerste aanspreekpunt voor allerhande vragen en opmerkingen. U vindt hen achter de balie bij de ingang van het gezondheidscentrum.

BHV

Ons centrum heeft een groep BedrijfsHulpVerleners. Deze BHV’ers zijn getraind om in noodsituaties te helpen het pand te ontruimen en eerste hulp maatregelen te kunnen nemen. Op volle sterkte gaat het om een groep van 16 personen, die allemaal met succes een opleiding daarvoor afgerond hebben.  Jaarlijks worden de benodigde herhalingen gevolgd. We proberen onder alle omstandigheden op elke verdieping iemand te hebben, die weet wat er gebeuren moet.

In het najaar van 2015 is er een echte oefening geweest die in de toekomst herhaald zal worden. Aan de hand van een presentatie van een van de Nijkerkse brandweercommandanten zijn alle aanpassingen in en rond het gebouw doorgelopen.

We hopen het nooit nodig te hebben, maar we zijn er klaar voor. U bevindt zich in een veilig gebouw.

KWALITEIT/ KLANTTEVREDENHEID

Er is door de beide gezondheidscentra in Nijkerk een gezamenlijk Intern Kwaliteitsbeleid opgesteld.

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op de geïntegreerde eerstelijns zorg die geleverd wordt door Stichting Gezondheidscentrum Corlaer en Stichting Oranje Veste (zowel zorggroep als gezondheidscentrum). Het is niet van toepassing op de monodisciplinaire praktijken.

De monodisciplines pakken hun eigen kwaliteitsbeleid op, afhankelijk van de eisen die aan hen gesteld worden vanuit hun eigen contracten en zorgverzekeraars.

Er is wel veel samenhang. Waar mogelijk pakken we gezamenlijk zaken op en zorgen we voor synergie.

Het kwaliteitsbeleid ligt onder de eerste verantwoordelijkheid van de directeur zorg, Willy Oldenburger, samen met de werkgroep kwaliteit.  

De leden van de werkgroep vertegenwoordigen de diverse praktijken.

We horen graag uw mening, suggesties, complimenten of klachten.

Hoe kunt u lezen in onze folder:

Uw mening telt!

uw-mening-telt

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun beroepsgroep. Door samen te werken verbeteren we de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgprofessionals die kwaliteit hoog in het vaandel hebben, die weten wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen, om zo samen met u te komen tot de meest efficiënte behandeling.
Voor een goede behandeling kan het nodig zijn dat zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling onderling gegevens uitwisselen. Het gaat daarbij dan om gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Vanwege verantwoording en kwaliteitscontrole worden anoniem gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar.Hierbij worden uiteraard de voorschriften uit de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens) nauwlettend gevolgd.
Mocht u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen willen aantekenen, dan kunt u dit doen via uw zorgverlener/ uw huisarts of praktijkondersteuner.

Er worden door het centrum klanttevredenheidsonderzoeken gedaan.

Hieronder vindt u het verslag van deze onderzoeken.

Er worden door het centrum panelgesprekken gehouden.

Hieronder vindt u het verslag van het panelgesprek van 2016.