Privacy reglement

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een overkoepelend organisatie van eerstelijns zorgverleners in Nijkerk. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten. Dit is nodig voor een goede medische behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Binnen ons centrum werken meerdere zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken met hun eigen systemen en patiëntdossiers.

Dat betekent dat bij elke discipline waar u onder behandeling bent, of bent geweest, u een eigen dossier heeft. De zorgverlener van de desbetreffende discipline is verantwoordelijk voor dit dossier.

Stichting GC Nijkerk en de bij haar aangesloten zorgverleners verwerken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Voor zorgverlening
  • Voor kwaliteitsdoeleinden
  • Voor wetenschappelijk onderzoek en evaluaties (alleen na uitdrukkelijke toestemming en anoniem)

Uw gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zo ver dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Wij hechten het grootste belang en waarde om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving te behandelen. Wij en alle bij ons aangesloten zorgverleners verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Wet bescherming persoonsgegevens beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier om te gaan met deze informatie. Naast deze algemene privacy wet zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere in de WGBO.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen

Alle medewerkers van GC-Nijkerk als ook van de zelfstandige praktijken zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, alleen bevoegden hebben toegang tot uw gegevens. Tevens worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor een goede zorgverlening. Medische gegevens worden 15 jaar, conform de wettelijke termijn, bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Telefonie

Wij houden van alle ingaande en uitgaande telefoongesprekken telefoonlijsten bij met informatie over datum, tijdstip, duur, wachttijd en nummer. Daarnaast worden gesprekken opgenomen voor leerdoeleinden. De opgenomen gesprekken en telefoonlijsten worden maximaal 3 maanden bewaard.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

De Stichting en de zorgverleners zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt om gegevens uit te kunnen wisselen tussen apotheek en zorgverleners. Voor het doorgeven van uw gegevens via het LSP is uw toestemming vereist. Informatie hierover ontvangt u via uw zorgverlener of in het gezondheidscentrum.

Internet

Bij Stichting Gezondheidscentra Nijkerk  hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de disclaimer en cookie beleid

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier als ook uw persoonlijke informatie. U heeft recht:

  • Om te weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en met welk doeleinden.
  • Op inzage in en een kopie van alle gegevens die zijn verwerkt en verzameld, behoudens persoonlijke aantekeningen van de zorgverlener/huisarts.
  • Op veranderen, aanvullen of verwijderen van uw gegevens.
  • Op vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden)
Contactgegevens

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw medisch dossier kunt u terecht bij uw zorgverlener. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.

Voor alle overige vragen met betrekking tot uw rechten en gegevens kunt u terecht bij de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
033 – 7210500
info@gc-nijkerk.nl